Categorieën

Informatie

Algemene voorwaarden

De nu volgende regels zijn gemaakt voor de duidelijkheid in de relatie tussen u als klant en ons als leverancier. Op voorhand willen we u zeggen dat het Inspiratio concept berust op een wederzijds vertrouwen waarbij wij gericht zijn op een plezierige samenwerking. Het liefste zien wij u als enthousiaste hobbyist en ons gewoon als Jet en Mark. We tutoyeren en we hopen dat u hetzelfde doet. We houden het graag gezellig en we zijn wars van bureaucratische priet praat. Maar ja, de realiteit van vandaag leert ons wel dat het verstandig is onze zaakjes goed te regelen. Daarom dus deze algemene voorwaarden. Maar laten we vooral gewoon menselijk blijven met elkaar! Een mailtje, een telefoontje, even wat regelen onderling… Daarnaast is het zo dat Inspiratio veel meer omvattend is dan de webwinkel. Zo gelden er voor Inspiratio De Halszaak, Inspiratio Magazine, Inspiratio Beurs, Inspiratio Design, Inspiratio Workshops weer heel andere Algemene Voorwaarden. Deze worden je, op aanvraag, toegezonden. 
Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de afwikkelingen rond verkopen van Inspiratio aan klanten die producten bestellen via http://www.inspiratio.eu/catalog . Ze hebben dus GEEN betrekking op andere diensten en/ of producten die Inspiratio aanbiedt. 

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen bij Inspiratio en op alle met Inspiratio aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 Indien de klant verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Inspiratio is ingestemd.

1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.

1.5 Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de www.inspiratio.eu dan welke elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Inspiratio in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.6 Inspiratio behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.7 Door het gebruik van www.inspiratio.eu en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

1.8 Inspiratio is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de klant. Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing.

Artikel 2: Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Inspiratio zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.

2.2 Inspiratio behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de Klant verstrekte opdracht per email is verzonden naar het door de Klant opgegeven e-mailadres. De Klant en Inspiratio komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan Klant is verzonden. De elektronische bestanden van Inspiratio gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.4 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Inspiratio garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 3: Prijzen en betalingen

3.1 Alle door Inspiratio vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro´s, inclusief omzetbelasting en exclusief verzend- en administratiekosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 De hoogte van de verzend- en administratiekosten staat op de internetsite vermeld. Ten aanzien van bepaalde landen en betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten.

3.3 De Klant wordt de mogelijkheid geboden de bestelling verzekerd te laten versturen. De hoogte van deze kosten staat op de internetsite vermeld. De verzekeringskosten zijn voor rekening van de Klant.

3.4 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:

betaling vooraf op bankrekening; de Klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzend- en administratiekosten en eventuele kosten van extra services over op rekening nummer NL51 RABO 0122017765 t.n.v. Inspiratio te Gouda

Betaling via Ideal; de Klant betaalt het verschuldigde bedrag inclusief verzend- en administratiekosten en eventuele kosten van extra services.

3.5 Overeenkomsten waarvoor enige verschuldigde betaling vier weken na de totstandkoming van de overeenkomst niet voldaan is, komen automatisch te vervallen.

Artikel 4: Levering

4.1 Bij betaling vooraf versturen wij de bestelde artikelen in de regel binnen drie werkdagen na ontvangst van de betaling.

De genoemde levertijden zijn indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de Klant de overeenkomst in stand laat. De klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.

4.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Klant per email of telefonisch worden gemeld.

4.3 Levering vindt plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

Artikel 5: Eigendom

5.1 De eigendom van producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van enige overeenkomst aan Inspiratio verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten door Inspiratio aan de vervoerder ter beschikking zijn gesteld. Inspiratio biedt de mogelijkheid het vervoer te verzekeren; hiervoor worden verzekeringskosten in rekening gebracht. De hoogte van de verzekeringskosten staat op de internetsite vermeld. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Dit geldt ook voor het weigeren van rembourszendingen; in dat geval is de klant verplicht de in rekening gebrachte verzend- en administratiekosten en rembourskosten te vergoeden. Eventuele retourzendingen aan Inspiratio zijn voor rekening van de klant en moeten franco en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.

Artikel 6: Ruilen en herroepingsrecht

6.1 De klant is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. De klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde producten. Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u Inspiratio daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Inspiratio de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

6.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Inspiratio te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de producten niet beschadigd of gebruikt zijn.

6.4 Indien de klant gebruik maakt van het recht zoals vermeld in het vorige lid, dan draagt Inspiratio zorg voor terugbetaling binnen 14 dagen van het door de Klant aan Inspiratio betaalde productkosten.

6.5 De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de klant.

6.6 De Klant kan de overeenkomst ontbinden wanneer het geleverde niet binnen 30 dagen is geleverd.

Artikel 7: Garantie en aansprakelijkheid

7.1 Inspiratio geeft twee maanden garantie op de aangekochte kralen, sluiting, pakketten, draad en drie maanden op gereedschappen, sieraden en zes maanden op wire en presentatiemateriaal. Deze garantie geldt niet in het geval er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade, bevriezing en verontreiniging. De toepasselijkheid van de garantie is ter beoordeling van Inspiratio.

7.2 Inspiratio is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van de Klant. Inspiratio is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

7.3 Indien Inspiratio, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

Artikel 8: Overmacht

8.1 In geval van overmacht is Inspiratio niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 9: Intellectueel eigendom

9.1 De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Inspiratio, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

9.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms-)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

9.3 Het is de klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Inspiratio of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privacy gebruik in relatie tot het product zelf.

Artikel 10: Persoonsgegevens

10.1 De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door Inspiratio vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site

of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins

10.2 Inspiratio neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

10.3 Inspiratio verstrekt geen klantgegevens aan derden.

Artikel 11: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 12: Diversen

12.1 Inspiratio is gevestigd te Gouda, en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel van Rotterdam onder nr. 24393084. Het BTW-identificatienummer is NL816927479B01.

12.2 Gelieve alle correspondentie te zenden aan Inspiratio, naar het email adres zoals staat aangegeven op de contact pagina op de internetsite.

12.3 Wanneer door Inspiratio gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Inspiratio deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.